Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Gwarant-Eko Młodawscy Sp.j. z siedzibą w Końskich , 26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57.
 2. W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do przygotowania odpowiedzi na zapytania handlowe, zawierania umów sprzedaży, do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, regulowania należności, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, oraz celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami ,
  jeśli takie się pojawią.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  – art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy
  – art.. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na spółce, takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe
  – art. 6ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne do realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru, oraz ewentualnie firmie windykacyjnej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt. 5.
 7. Państwa dane osobowe będą ujawniane tylko osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy, prawnicy) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o który mowa w art. 22 RODO.
 13. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Gwarant-Eko Młodawscy Sp.j. prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres biuro@gwaranteko.pl lub pisemnie na adres ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie.