W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr RPSW.02.05.00-26-0028/17) GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na dostawę prasy oraz maszyn szwalniczych.

Poniżej, do pobrania tekst zapytania ofertowego oraz załączniki.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 5/RPSW.02.05